การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539 ( ครั้งที่ 34, สาขา09 ,2539 )

การศึกษาสภาพปัญหาการพึ่งพิงแม่น้ำปิงของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 245-251

ไพบูลย์ สุทธสุภา |
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตของพืชน้ำเพื่อการสร้างรังของนกในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

หน้า หน้า 252-258

สุนันทา สภานุชาต |
ผลกระทบของฝนกรดต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในดิน

หน้า หน้า 259-266

สุธารัตน์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ | สิรินทรเทพ เต้าประยูร |
ทัศนคติของประชาชนเนื่องจากเสียงรบกวนจากการจราจร

หน้า หน้า 269-272

นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ |
ระบบสารสนเทศทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสำหรับลุ่มน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย

หน้า หน้า 273-278

นิพนธ์ ตั้งธรรม | เพ็ญจา จิตจำรูญโชคไชย |
การคัดเลือกสายพันธุ์ และทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรีย ในการย่อยสลายเศษไขมันจากน้ำทิ้งโรงอาหาร ในมหาวิทยาลัย

หน้า หน้า 279-283

มณจันทร์ เมฆธน | มณเฑียร ส่งเสริม |
สถานการณ์การปนเปื้อนของสารพิษทางการเกษตรในแหล่งน้ำใต้ดินในจังหวัดราชบุรี

หน้า หน้า 284-292

บงกชรัตน์ ปิติยนต์ |