การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539 ( ครั้งที่ 34, สาขา10 ,2539 )

ความพึงพอใจและทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการของการประปานครหลวงในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

หน้า หน้า 387-400

สุทธนู ศรีไสย์ |
ความต้องการเทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรระดับหมู่บ้าน อำเภอโคกเจริญ : ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

หน้า หน้า 401-409

พงค์พิศ ภูนากรม |
ความต้องการของเกษตรกรในโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรเขตพื้นที่อำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรี

หน้า หน้า 410-419

สุวรรณ จงหวัง |
การกำหนดรูปแบบและทางเลือกสำหรับการพัฒนาเมืองในอนาคต ศึกษาเฉพาะกรณีเมืองเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง

หน้า หน้า 420-425

วรพิทย์ มีมาก |
การวินิจฉัยระบบสังคมเกษตรกรรม กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

หน้า หน้า 426-437

สมยศ ทุ่งหว้า |
การศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพของสื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 438-444

ณรงค์ สมพงษ์ | ประเดิม ฉ่ำใจ | อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ | ไพโรจน์ สังข์เดช | สุวิสา พัฒนเกียรติ | กนกรัตน์ อินทรทัศน์ | สาริมา สุนทรารชุน | ภัทรา ชูวาธิวัฒน์ | กฤติยา มลาสานต์ |
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: ยุทธวิธีทางเลือกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีชนบทในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชน

หน้า หน้า 445-454

อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ |
พฤติกรรมการบริโภคเนื้อโคในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 457-460

กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ |