การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539 ( ครั้งที่ 34, สาขา11 ,2539 )

Research and development of Fyrite flue gas analyzer

หน้า หน้า 113-119

Sirikalaya Suvachittanont | Thumrongrut Mungcharoen |
การออกแบบและพัฒนารถขนย้ายเพื่อการเกษตร

หน้า หน้า 120-128

สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี | พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ | สุภาษิต เสงี่ยมพงศ์ |
การทดสอบขี้เถ้าลอยเป็นวัสดุอัดแทรกในแอสฟัลต์คอนกรีต

หน้า หน้า 129-136

วัชรินทร์ วิทยกุล | สมพงษ์ ชีไธสง |
การปรับปรุงคุณภาพของดินใต้ท้องกว๊านพะเยา

หน้า หน้า 137-141

วัชรินทร์ วิทยกุล | สมบัติ ธรรมสอน |
การปรับปรุงคุณสมบัติของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยใช้ยางรถยนต์เก่าผสมเพิ่มในแอสฟัลด์ซีเมนต์เกรด 60/70

หน้า หน้า 142-146

วัชรินทร์ วิทยกุล | ชาญณรงค์ คูณทวีเทพ |
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการใส่ค่าโปรแกรม HEC

หน้า หน้า 147-156

ไพโรจน์ เกรียงศิริ | ไพศาล พงศ์นรภัทร |
ความชำรุดเสียหายและแนวทางการออกแบบแก้ไขอาคารบังคับน้ำปลายคลองส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้

หน้า หน้า 157-160

ศุภกิจ วงศ์แก้ว |
การปรับปรุงระบบตกผลึกไตรโซเดียมฟอสเฟต

หน้า หน้า 163-169

จารุณี ไกรแก้ว | พิภพ ธรรมธารัย | อรรถพล บุญญาภิวัฒน์ |