การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539 ( ครั้งที่ 34, สาขา12 ,2539 )

ภาวะโภชนาการของเด็กเล็กในอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

หน้า หน้า 195-200

มณฑารพ จักกะพาก | สุภา สุขสงวน |
ลวดลายพรรณพฤกษาในผ้าไทโบราณ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย

หน้า หน้า 201-207

อรไท ผลดี |
ความสามารถในการสวมใส่และการถอดเครื่องแบบอนุบาลของเด็กชาย

หน้า หน้า 208-212

สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ | กรรณีย์ ถาวรสุข |
ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากผ้าจกราชบุรี

หน้า หน้า 213-217

ลักขณา ธนาวรรณกิจ | กรรณีย์ ถาวรสุข |
ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

หน้า หน้า 218-222

รจนา ตันติวิชติเวช | เสาวพร เมืองแก้ว |
ผ้าซิ่นไทยพวนหาดเสี้ยว สุโขทัย

หน้า หน้า 223-229

กรรณีย์ ถาวรสุข |
การปรับปรุงคุณภาพและกรรมวิธีการผลิตมะพร้าวแก้วชนิดแผ่น

หน้า หน้า 233-242

สุมาลี สุนทรนฤรังษี | นงนุช กัณฑานนท์ |