ชื่อเอกสาร

 • การตอบสนองของแมลงวันพริก Bactrocera latifrons Hendel (Diptera: Terphritidae) ต่อสารล่อเพศผู้

 • Responses of Malaysian fruit fly, Bactrocera latifrons Hendel (Diptera: Terphritidae) on male attractants

 • 2559

 • อโนทัย วิงสระน้อย
  ศรีสุภา ลีทอง

 • บทความอื่นๆ

 • 978-616-278-304-3

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

 • Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference: Plants, Animals, Veterinary Medicine, Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

 • กรุงเทพฯ

 • 2-5 ก.พ. 2559

 • กรุงเทพฯ

 • 1141 หน้า

 • Th

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • H10-ศัตรูพืช

 • Capsicum;Bactrocera latifrons;สารล่อ;กับดักสัตว์;เพศผู้;การป้องกันกำจัดแมลง

 • Capsicum;Bactrocera latifrons;Attractants;Traps;Males;Insect control

 • พริก;แมลงวันพริก;สารล่อเพศผู้;กับดัก;การดึงดูดแมลงวันพริก;ลักษณะเฉพาะทางโครมาโตกราฟี

 • Malaysian fruit fly;Bactrocera latifrons;Diptera;Terphritidae;Attractant;Trap;Male;Responses

 • [1] อโนทัย วิงสระน้อย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติ)
  [2] ศรีสุภา ลีทอง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติ)

 • [1] Anothai Wingsanoi (Rajamangala University of Technology Isan. Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon (Thailand). Faculty of Natural Resources)
  [2] Srisupha Leethong (Rajamangala University of Technology Isan. Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon (Thailand). Faculty of Natural Resources)

165 167

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

อโนทัย วิงสระน้อย และ ศรีสุภา ลีทอง. (2559). การตอบสนองของแมลงวันพริก Bactrocera latifrons Hendel (Diptera: Terphritidae) ต่อสารล่อเพศผู้
           กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

อโนทัย วิงสระน้อย และ ศรีสุภา ลีทอง. "การตอบสนองของแมลงวันพริก Bactrocera latifrons Hendel (Diptera: Terphritidae) ต่อสารล่อเพศผู้". 
           กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2559.

อโนทัย วิงสระน้อย และ ศรีสุภา ลีทอง. "การตอบสนองของแมลงวันพริก Bactrocera latifrons Hendel (Diptera: Terphritidae) ต่อสารล่อเพศผู้." 
           กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559. Print.