ชื่อเอกสาร

 • การศึกษาความเข้มข้นและจำนวนครั้งที่พ่นสาร 6-benzyladenine ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนดอกเพศเมียและจำนวนผลของสบู่ดำพันธุ์ KUBP 78-9

 • Study on the optimum concentration and application time of 6-benzyladenine for increasing number of female flower and fruit of Jatropha curcas L. variety KUBP 78-9

 • 2559

 • แอนนา สายมณีรัตน์

 • บทความอื่นๆ

 • 978-616-278-304-3

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

 • Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference: Plants, Animals, Veterinary Medicine, Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

 • กรุงเทพฯ

 • 2-5 ก.พ. 2559

 • กรุงเทพฯ

 • 1141 หน้า

 • Th

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • F01-การผลิตพืช

 • Jatropha curcas;บีเอ;สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช;วิธีการใช้;อัตราการใช้;ดอก;เพศเมีย;ผล

 • Jatropha curcas;Ba;Plant growth substances;Application methods;Application rates;Flowers;Females;Fruit

 • สบู่ดำ;พันธุ์ KUBP 78-9;สาร 6-benzyladenine;สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช;ความเข้มข้น;จำนวนครั้งที่พ่น;จำนวนดอกเพศเมีย;จำนวนผล

 • Jatropha curcas;Variety KUBP 78-9;6-Benzyladenine;Plant growth regulators;Optimum concentration;Application time;Number of female flower;Number of fruit

 • [1] แอนนา สายมณีรัตน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ)

 • [1] Anna Saimaneerat (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. National Corn and Sorghum Research Center)

98 41

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

แอนนา สายมณีรัตน์. (2559). การศึกษาความเข้มข้นและจำนวนครั้งที่พ่นสาร 6-benzyladenine
           ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนดอกเพศเมียและจำนวนผลของสบู่ดำพันธุ์ KUBP 78-9
.  กรุงเทพฯ:
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

แอนนา สายมณีรัตน์. "การศึกษาความเข้มข้นและจำนวนครั้งที่พ่นสาร 6-benzyladenine
           ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนดอกเพศเมียและจำนวนผลของสบู่ดำพันธุ์ KUBP 78-9".  กรุงเทพฯ:
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2559.

แอนนา สายมณีรัตน์. "การศึกษาความเข้มข้นและจำนวนครั้งที่พ่นสาร 6-benzyladenine
           ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนดอกเพศเมียและจำนวนผลของสบู่ดำพันธุ์ KUBP 78-9."  กรุงเทพฯ:
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559. Print.