ชื่อเอกสาร

 • การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มสารแอนโทไซยานินในข้าวโพดไร่ลูกผสม

 • Breeding for high anthocyanin field corn hybrid

 • 2559

 • ณัฐกรณ์ ธนาทิพยกุล
  ชูศักดิ์ จอมพุก

 • บทความอื่นๆ

 • 978-616-278-304-3

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

 • Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference: Plants, Animals, Veterinary Medicine, Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

 • กรุงเทพฯ

 • 2-5 ก.พ. 2559

 • กรุงเทพฯ

 • 1141 หน้า

 • Th

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Zea mays;ลูกผสม;การปรับปรุงพันธุ์พืช;เนื้อในเมล็ด;แอนโทไซยานิน;การผสมพันธุ์;สมรรถนะการผสม;ผลผลิต

 • Zea mays;Hybrids;Plant breeding;Kernels;Anthocyanins;Hybridization;Combining ability;Yields

 • ข้าวโพดไร่ลูกผสม;ข้าวโพดสีม่วง;การปรับปรุงพันธุ์;สารแอนโทไซยานิน;เมล็ดสีม่วง;การผสมพันธุ์;ค่าสมรรถนะการผสมทั่วไป;ผลผลิต

 • Purple corn;Field corn hybrid;Breeding;Anthocyanin;Purple kernel;Hybridization;General combining ability;Yields

 • [1] ณัฐกรณ์ ธนาทิพยกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา)
  [2] ชูศักดิ์ จอมพุก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา)

 • [1] Nattakorn Tanatippayakul (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Agronomy)
  [2] Choosak Jompuk (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Agronomy)

97 97

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ณัฐกรณ์ ธนาทิพยกุล และ ชูศักดิ์ จอมพุก. (2559).
           การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มสารแอนโทไซยานินในข้าวโพดไร่ลูกผสม.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ณัฐกรณ์ ธนาทิพยกุล และ ชูศักดิ์ จอมพุก. "การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มสารแอนโทไซยานินในข้าวโพดไร่ลูกผสม". 
           กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2559.

ณัฐกรณ์ ธนาทิพยกุล และ ชูศักดิ์ จอมพุก. "การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มสารแอนโทไซยานินในข้าวโพดไร่ลูกผสม." 
           กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559. Print.