ชื่อเอกสาร

 • ผลของการปลูกพืชแบบไม่ไถพรวนและไถพรวนต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2

 • Effect of no-tillage and tillage cultivation on the yield of Insee 2 sweet corn

 • 2559

 • ธงชัย มาลา
  สิรินภา ช่วงโอภาส
  วันทนีย์ พึ่งแสง

 • บทความอื่นๆ

 • 978-616-278-304-3

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

 • Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference: Plants, Animals, Veterinary Medicine, Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

 • กรุงเทพฯ

 • 2-5 ก.พ. 2559

 • กรุงเทพฯ

 • 1141 หน้า

 • Th

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • F01-การผลิตพืช

 • F07-การเขตกรรม

 • F04-ปุ๋ย

 • Zea mays;ข้าวโพดหวาน;การปลูก;การไม่ไถพรวน;การไถพรวน;การใส่ปุ๋ย;การเติบโต;ผลผลิต;คุณภาพ;คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน

 • Zea mays;Sweet corn;Planting;Zero tillage;Tillage;Fertilizer application;Growth;Yields;Quality;Soil chemicophysical properties

 • ข้าวโพดหวาน;พันธุ์อินทรี 2;การปลูกพืชแบบไม่ไถพรวน;การไถพรวน;การใส่ปุ๋ย;การเจริญเติบโต;ผลผลิต;น้ำหนักฝักปอกเปลือก;ความหวาน;คุณสมบัติของดิน

 • Sweet corn;Insee 2 sweet corn;Tillage practices;No-tillage practices;Growth;Yields;Soil properties

 • [1] ธงชัย มาลา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [2] สิรินภา ช่วงโอภาส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [3] วันทนีย์ พึ่งแสง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)

 • [1] Thongchai Mala (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Soil Science)
  [2] Sirinapa Chungopast (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Soil Science)
  [3] Wantanee Phungsaeng (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Soil Science)

122 104

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ธงชัย มาลา. (2559). ผลของการปลูกพืชแบบไม่ไถพรวนและไถพรวนต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2
           กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ธงชัย มาลา. "ผลของการปลูกพืชแบบไม่ไถพรวนและไถพรวนต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2". 
           กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2559.

ธงชัย มาลา. "ผลของการปลูกพืชแบบไม่ไถพรวนและไถพรวนต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2." 
           กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559. Print.