ชื่อเอกสาร

 • การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์หอมแดงในเขตภาคเหนือของประเทศไทยด้วยเครื่องหมายโมเลกุล SSR

 • Study of genetic diversity in shallot (Allium ascalonicum) of north Thailand using SSR markers

 • 2559

 • ศิริยา มากมี
  ปรีดา นาเทเวศน์

 • บทความอื่นๆ

 • 978-616-278-304-3

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

 • Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference: Plants, Animals, Veterinary Medicine, Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

 • กรุงเทพฯ

 • 2-5 ก.พ. 2559

 • กรุงเทพฯ

 • 1141 หน้า

 • Th

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Allium ascalonicum;หอมแดง;พันธุ์;ความแปรปรวนทางพันธุกรรม;เครื่องหมายทางพันธุกรรม;กายวิภาคของพืช;ประเทศไทย

 • Allium ascalonicum;Shallots;Varieties;Genetic variation;Genetic markers;Plant anatomy;Thailand

 • หอมแดง;พันธุ์;ความหลากหลายทางพันธุกรรม;เครื่องหมายโมเลกุล SSR;ลักษณะทางสัณฐานวิทยา;ภาคเหนือ

 • Shallot;Allium ascalonicum;Genetic diversity;Varieties;SSR markers;Thailand

 • [1] ศิริยา มากมี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร ภาควิชาพืชสวน)
  [2] ปรีดา นาเทเวศน์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร ภาควิชาพืชสวน)

 • [1] Siriya Markme (Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agricultural Production. Department of Horticulture)
  [2] Preeda Nathewet (Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agricultural Production. Department of Horticulture)

76 105

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ศิริยา มากมี และ ปรีดา นาเทเวศน์. (2559).
           การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์หอมแดงในเขตภาคเหนือของประเทศไทยด้วยเครื่องหมายโมเลกุล SSR
           กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ศิริยา มากมี และ ปรีดา นาเทเวศน์.
           "การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์หอมแดงในเขตภาคเหนือของประเทศไทยด้วยเครื่องหมายโมเลกุล SSR". 
           กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2559.

ศิริยา มากมี และ ปรีดา นาเทเวศน์.
           "การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์หอมแดงในเขตภาคเหนือของประเทศไทยด้วยเครื่องหมายโมเลกุล SSR." 
           กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559. Print.