ชื่อเอกสาร

 • เชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าที่พบในประเทศไทย: ความสามารถในการก่อโรคบนกล้วยไม้และสายพันธุ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งโรค

 • Sclerotium rolfsii Sacc., the causal agent of root rot and stem rot of plants Thailand: Pathogenicity test on orchids and effective strains of antagonistic bacteria for disease control

 • 2559

 • นฤมล สุขวิบูลย์
  อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
  ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
  ปัฐวิภา สงกุมาร

 • บทความอื่นๆ

 • 978-616-278-304-3

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

 • Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference: Plants, Animals, Veterinary Medicine, Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

 • กรุงเทพฯ

 • 2-5 ก.พ. 2559

 • กรุงเทพฯ

 • 1141 หน้า

 • Th

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • H20-โรคพืช

 • Orchidaceae;โรคเน่า;โรครากเน่า;โรคพืช;Corticium rolfsii;ความสามารถในการทำให้เกิดโรค;แบคทีเรีย;ภาวะปฏิปักษ์;การควบคุมโดยชีววิธี;การควบคุมโรค;ประเทศไทย

 • Orchidaceae;Rots;Root rots;Plant diseases;Corticium rolfsii;Pathogenicity;Bacteria;Antagonism;Biological control;Disease control;Thailand

 • กล้วยไม้;โรครากเน่าโคนเน่า;เชื้อรา;สเคลอโรเทียม;ความสามารถในการก่อโรค;แบคทีเรียปฏิปักษ์;การยับยั้งโรค;ประสิทธิภาพ

 • Orchids;Root rot;Stem rot;Sclerotium rolfsii;Pathogenicity;Antagonistic bacteria;Biological control;Disease control;Thailand

 • [1] นฤมล สุขวิบูลย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)
  [2] อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)
  [3] ศรีเมฆ ชาวโพงพาง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)
  [4] ปัฐวิภา สงกุมาร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)

 • [1] Naruemon Sukwiboon (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Pathology)
  [2] Ampaiwan Paradornuwat (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Pathology)
  [3] Srimek Chowpongpang (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Pathology)
  [4] Pattavipha Songkumarn (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Pathology)

307 58

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

นฤมล สุขวิบูลย์ และคนอื่นๆ. (2559). เชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าที่พบในประเทศไทย:
           ความสามารถในการก่อโรคบนกล้วยไม้และสายพันธุ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งโรค

           กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

นฤมล สุขวิบูลย์ และคนอื่นๆ. "เชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าที่พบในประเทศไทย:
           ความสามารถในการก่อโรคบนกล้วยไม้และสายพันธุ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งโรค". 
           กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2559.

นฤมล สุขวิบูลย์ และคนอื่นๆ. "เชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าที่พบในประเทศไทย:
           ความสามารถในการก่อโรคบนกล้วยไม้และสายพันธุ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งโรค." 
           กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559. Print.