ชื่อเอกสาร

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference: Science, Genetic Engineering, Architecture and Engineering, Agro-Industry, Natural Resources and Environment

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

 • กรุงเทพฯ

 • 2-5 ก.พ. 2559

 • กรุงเทพฯ

 • 1194 หน้า

 • Th

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • การเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์;เส้นทางจักรยาน;การมีส่วนร่วม;ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย;การออกแบบ;กรุงเทพฯ

 • Non-motorized transportation;Bicycle routes;Stakeholder participation;Bangkok

 • [1] สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานวัตกรรมอาคาร)
  [2] ธนภณ พันธเสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานวัตกรรมอาคาร)
  [3] พัฑรา สืบศิริ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม)
  [4] บาธ ลัมเบร็กส์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานวัตกรรมอาคาร)

 • [1] Supaporn Kaewko Leopairojna (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Architecture. Department of Building Innovation)
  [2] Tanapon Pantasen (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Architecture. Department of Building Innovation)
  [3] Pattra Suebsiri (Phranakhon Rajabhat University, Bangkok (Thailand). Faculty of Industrial Technology. Department of Architecture)
  [4] Bart Lambregts (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Architecture. Department of Building Innovation)

71 59

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ และคนอื่นๆ. (2559).
           การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพฯ เหนือ
           กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ และคนอื่นๆ.
           "การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพฯ เหนือ".  กรุงเทพฯ:
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2559.

สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ และคนอื่นๆ.
           "การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพฯ เหนือ."  กรุงเทพฯ:
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559. Print.