ชื่อเอกสาร

 • การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปุ่นกับการปรับตัวในการทำงานของพนักงานชาวไทยในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปศุสัตว์ส่งออกในประเทศไทย: กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่น

 • Perception of Japanese organization culture and work adjustment in export livestock industry in Thailand: A case study of Japanese multinational corporations

 • 2559

 • อุทัยวรรณ พรหมอารักษ์
  ศุภาภาส ตำโตนด

 • บทความอื่นๆ

 • 978-616-278-304-3

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference: Education, Economics and Business Administration, Humanities and Social Sciences

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

 • กรุงเทพฯ

 • 2-5 ก.พ. 2559

 • กรุงเทพฯ

 • 628 หน้า

 • Th

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • E12-แรงงาน

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • E21-อุตสาหกรรมเกษตร

 • ปศุสัตว์;อุตสาหกรรมเกษตร;ภาคอุตสาหกรรมเกษตร;การส่งออก;สังคมวิทยา;พฤติกรรมทางวัฒนธรรม;องค์การ;ประเทศไทย

 • Livestock;Agroindustry;Agroindustrial sector;Exports;Sociology;Cultural behaviour;Organizations;Thailand

 • ปศุสัตว์;อุตสาหกรรมเกษตร;ธุรกิจส่งออก;บริษัทข้ามชาติ;บริษัทต่างประเทศ;บุคลากร;วัฒนธรรมองค์กร;วัฒนธรรมญี่ปุ่น;การปรับตัว;ศักยภาพการทำงาน;ประเทศไทย

 • Livestock;Agro-industry;Agribusiness;Export business;Multinational company;Oversea company;Personnel;Organization culture;Japan culture;Work adjustment;Work performance;Thailand

 • [1] อุทัยวรรณ พรหมอารักษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ)
  [2] ศุภาภาส ตำโตนด (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ)

 • [1] Uthaiwan Promarrak (Kasetsart University. Sriracha Campus, Chon Buri (Thailand). Faculty of Management Sciences)
  [2] Supapas Kumtanode (Kasetsart University. Sriracha Campus, Chon Buri (Thailand). Faculty of Management Sciences)

362 194

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

อุทัยวรรณ พรหมอารักษ์ และ ศุภาภาส ตำโตนด. (2559).
           การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปุ่นกับการปรับตัวในการทำงานของพนักงานชาวไทยในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปศุสัตว์ส่งออกในประเทศไทย:
           กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่น
.  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

อุทัยวรรณ พรหมอารักษ์ และ ศุภาภาส ตำโตนด.
           "การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปุ่นกับการปรับตัวในการทำงานของพนักงานชาวไทยในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปศุสัตว์ส่งออกในประเทศไทย:
           กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่น".  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2559.

อุทัยวรรณ พรหมอารักษ์ และ ศุภาภาส ตำโตนด.
           "การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปุ่นกับการปรับตัวในการทำงานของพนักงานชาวไทยในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปศุสัตว์ส่งออกในประเทศไทย:
           กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่น."  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559. Print.