ชื่อเอกสาร

 • ศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลองการเกษตรด้านพืช: การวิเคราะห์โครงสร้างนามวลี

 • Terminology of agricultural equipment for plantation: Analysis of noun phrase structure

 • 2559

 • ชินกร พิมพิลา
  สิริวรรณ นันทจันทูล

 • บทความอื่นๆ

 • 978-616-278-304-3

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference: Education, Economics and Business Administration, Humanities and Social Sciences

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

 • กรุงเทพฯ

 • 2-5 ก.พ. 2559

 • กรุงเทพฯ

 • 628 หน้า

 • Th

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • C30-สารสนเทศ

 • U30-วิธีการวิจัย

 • เครื่องมือห้องทดลอง;เกษตรกรรม;คำศัพท์มาตรฐาน

 • Laboratory equipment;Agriculture;standard vocabulary

 • พืช;อุปกรณ์ทดลองทางการเกษตร;ศัพท์บัญญัติ;การสร้างคำศัพท์;โครงสร้างนามวลี;การแทนคำ

 • Agricultural equipment;Plantation;Noun phrase;Terminology;Word creation

 • [1] ชินกร พิมพิลา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย)
  [2] สิริวรรณ นันทจันทูล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย)

 • [1] Chinnagorn Pimpila (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Humanities. Department of Thai Language)
  [2] Siriwan Nantachantoon (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Humanities. Department of Thai Language)

333 105

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ชินกร พิมพิลา และ สิริวรรณ นันทจันทูล. (2559). ศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลองการเกษตรด้านพืช:
           การวิเคราะห์โครงสร้างนามวลี
.  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ชินกร พิมพิลา และ สิริวรรณ นันทจันทูล. "ศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลองการเกษตรด้านพืช:
           การวิเคราะห์โครงสร้างนามวลี".  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2559.

ชินกร พิมพิลา และ สิริวรรณ นันทจันทูล. "ศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลองการเกษตรด้านพืช:
           การวิเคราะห์โครงสร้างนามวลี."  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559. Print.