ชื่อเอกสาร

 • การศึกษาแหล่งความร้อนเชิงเหนี่ยวนำเพื่อใช้กับการอบแห้ง

 • Study of induction heating source for drying application

 • 2559

 • จีระพงศ์ ศรีวิชัย

 • บทความอื่นๆ

 • 978-616-278-304-3

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference: Science, Genetic Engineering, Architecture and Engineering, Agro-Industry, Natural Resources and Environment

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

 • กรุงเทพฯ

 • 2-5 ก.พ. 2559

 • กรุงเทพฯ

 • 1194 หน้า

 • Th

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • การอบแห้ง;ความร้อนเชิงเหนี่ยวนำ;กำลังไฟฟ้า;แผ่นโลหะ;อินเวอร์เตอร์;พลังงานไฟฟ้า;วงจรเรโซแนนซ์

 • Drying;Induction heating;Phased-shift PWM;Inverter;Resonance

 • [1] จีระพงศ์ ศรีวิชัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 • [1] Geerapong Srivichai (Rajamangala University of Technology Isan. Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon (Thailand). Faculty of Industry and Technology. Department of Electrical Engineering)

336 48

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

จีระพงศ์ ศรีวิชัย. (2559). การศึกษาแหล่งความร้อนเชิงเหนี่ยวนำเพื่อใช้กับการอบแห้ง.  กรุงเทพฯ:
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

จีระพงศ์ ศรีวิชัย. "การศึกษาแหล่งความร้อนเชิงเหนี่ยวนำเพื่อใช้กับการอบแห้ง".  กรุงเทพฯ:
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2559.

จีระพงศ์ ศรีวิชัย. "การศึกษาแหล่งความร้อนเชิงเหนี่ยวนำเพื่อใช้กับการอบแห้ง."  กรุงเทพฯ:
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559. Print.