ชื่อเอกสาร

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference: Science, Genetic Engineering, Architecture and Engineering, Agro-Industry, Natural Resources and Environment

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

 • กรุงเทพฯ

 • 2-5 ก.พ. 2559

 • กรุงเทพฯ

 • 1194 หน้า

 • Th

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • P06-พลังงานทดแทน

 • Bacillus subtilis;Saccharomyces cerevisiae;ยีสต์;ของเสียจากอาหาร;เอทานอล;การผลิต;อัลฟาอะไมเลส;เอนไซม์

 • Bacillus subtilis;Saccharomyces cerevisiae;Yeasts;Food wastes;Ethanol;Production;Alpha amylase;Enzymes

 • แบคทีเรีย;ยีสต์;เศษอาหาร;การผลิตเอทานอล;เอนไซม์ แอลฟ่า-อะไมเลส;พลังงานทดแทนได้

 • Bacillus subtilis;Saccharomyces cerevisiae;Yeast;Food waste;Ethanol production;Alpha amylase enzyme

 • [1] พัชรา ต๊ะชาย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา)
  [2] อนวัช พินิจศักดิ์กุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
  [3] พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา)
  [4] สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา)

 • [1] Patchara Tachai (King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Microbiology)
  [2] Anawat Pinitsakul (King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)
  [3] Punchira Wongsawasdi (King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Microbiology)
  [4] Sukon Tantipaibulvut (King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Microbiology)

444 125

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

พัชรา ต๊ะชาย และคนอื่นๆ. (2559). การผลิตเอทานอลจากเศษอาหารด้วยเชื้อผสมของ Bacillus subtilis และ Saccharomyces cerevisiae.  กรุงเทพฯ:
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

พัชรา ต๊ะชาย และคนอื่นๆ. "การผลิตเอทานอลจากเศษอาหารด้วยเชื้อผสมของ Bacillus subtilis และ Saccharomyces cerevisiae".  กรุงเทพฯ:
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2559.

พัชรา ต๊ะชาย และคนอื่นๆ. "การผลิตเอทานอลจากเศษอาหารด้วยเชื้อผสมของ Bacillus subtilis และ Saccharomyces cerevisiae."  กรุงเทพฯ:
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559. Print.