รายละเอียดโครงการ

ระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุด 4 วิทยาเขต  ประกอบกับในวาระที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 72 ปี จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ขึ้นเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง 4 วิทยาเขต ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (e-Archives) เป็นระบบและมาตรฐานสากล  และยังเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อสร้างระบบสารสนเทศทางด้านจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้ง 4 วิทยาเขต

2. เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล อนุรักษ์ เผยแพร่และให้บริการข้อมูลด้านจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน