คำสั่่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2093/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • คำสั่่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2093/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • 2559-08-16

 • เอกสารลายลักษณ์

 • บริหารทั่วไป

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2093/2559 เรื่อง แต่งตั้ง รองศาตราจารย์ลิลลี่ กาวีต๊ะ เป็นรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 16 สค.2559

 • คำสั่ง;แต่งตั้ง;รักษาการแทน;คณบดี;ลิลลี่ กาวีต๊ะ;คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์;ปี 2559

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

39    14


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม