คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2791/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2791/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • 2559-10-27

 • เอกสารลายลักษณ์

 • บริหารทั่วไป

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2791/2559 เรื่อง แต่งตั้งนายปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวุฒิ แย้มยลงาม นายกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ นายขวัญชัย กาแก้ว เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559

 • คำสั่ง;แต่งตั้ง;รักษาการแทน;คณบดี;ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์,ประวุฒิ แย้มยลงาม;กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์;ขวัญชัย กาแก้ว;คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์;ปี 2559

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

216    9


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม