คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1334/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1334/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

 • 2560-06-22

 • เอกสารลายลักษณ์

 • บริหารทั่วไป

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1334/2560 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หม่อมหลวงวุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ เป็นผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559

 • คำสั่ง;แต่งตั้ง;ผู้รักษาการแทน;หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม;วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์;คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์;ปี 2560

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

52    11


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม