ภาพการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 • ภาพการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 • 2561-01-15

 • ภาพ/วีดีโอ

 • โสตทัศนจดหมายเหตุ

 • คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 • คณะผู้บริหาร;คณะสัตวแพทยศาสตร์;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;ประชุม;คณะกรรมการ;ขับเคลื่อน;โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า;สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี;ปี 2561;ห้องประชุมพระตำหนักทิพย์พิมาน;จังหวัดนครราชสีมา

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Close

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

21


  Export

  ค้นเพิ่มเติม