ภาพศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออกหน่วยตรวจสุนัขป่วยและทำหมันสุนัขของประชาชน ครั้งที่ 3 ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

 • ภาพศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออกหน่วยตรวจสุนัขป่วยและทำหมันสุนัขของประชาชน ครั้งที่ 3 ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

 • 2561-01-16

 • ภาพ/วีดีโอ

 • โสตทัศนจดหมายเหตุ

 • ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออกหน่วยตรวจสุนัขป่วยและทำหมันสุนัขของประชาชน ครั้งที่ 3 ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน และประชาชนสามารถนำสุนัขมาทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี;ครั้งที่ 3;โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า;ทำหมันสุนัข;ประชาชน;ฉีดวัคซีน;โรคพิษสุนัขบ้า;โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน;จังหวัดนครราชสีมา;ปี 2561;คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Close

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

14


  Export

  ค้นเพิ่มเติม