ภาพบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

 • ภาพบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

 • 2561-01-24

 • ภาพ/วีดีโอ

 • โสตทัศนจดหมายเหตุ

 • บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 1 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • บุคลากร;คณะเศรษฐศาสตร์;ศึกษาดูงาน;ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์;คณะสัตวแพทยศาสตร์;ปี 2561;อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

 • e-office

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

16    32


  Export

  ค้นเพิ่มเติม