คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 16/2557 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 • คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 16/2557 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 • 2557-02-20

 • เอกสารลายลักษณ์

 • บริหารทั่วไป

 • คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 16/2557 เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผศ. ดร. ทิพย์วัลย์ สุรินยา เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหาร ลงวันที่ 20 ก.พ. 2557

 • คำสั่ง;มอบหมายหน้าที่;รองคณบดี;ทิพย์วัลย์ สุรินยา;คณะสังคมศาสตร์;ปี 2557

 • คณะสังคมศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

14    3


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม