คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 114/2557 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 • คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 114/2557 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 • 2557-10-03

 • เอกสารลายลักษณ์

 • บริหารทั่วไป

 • คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 114/2557 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร. ณัฐวีณ์ บุนนาค เป็นรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ลงวันที่ 3 ต.ค. 2557

 • คำสั่ง;มอบหมายหน้าที่;รองคณบดี;ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ;ณัฐวีณ์ บุนนาค;คณะสังคมศาสตร์;ปี 2557

 • คณะสังคมศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

17    0


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม