คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 155/2557 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 • คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 155/2557 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 • 2557-12-30

 • เอกสารลายลักษณ์

 • บริหารทั่วไป

 • คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 155/2557 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ เป็นรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

 • คำสั่ง;มอบหมายหน้าที่;รองคณบดี;ฝ่ายนโยบายและแผน;เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ;คณะสังคมศาสตร์;ปี 2557

 • คณะสังคมศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

14    0


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม