คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2055/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556

 • คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2055/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556

 • 2556-10-01

 • เอกสารลายลักษณ์

 • ประกันคุณภาพ

 • คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2055/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) จำนวน 19 คน โดยมี รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เป็นประธานกรรมการ ลงวันที่ 1 ต.ค.2556

 • คำสั่ง;แต่งตั้ง;คณะกรรมการประกันคุณภาพ;บัณฑิตวิทยาลัย;รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ;ปีการศึกษา 2556

 • บัณฑิตวิทยาลัย

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

8    1


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม