คำสั่งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 48/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการงานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

 • คำสั่งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 48/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการงานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

 • 2551-12-17

 • เอกสารลายลักษณ์

 • อาคารและสถานที่

 • คำสั่งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 48/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการงานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานคณะกรรมการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นรองประธาน นายอารุณ นกยูงทอง เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการ 6 คน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551

 • คำสั่ง;แต่งตั้ง;สำนักหอสมุด;คณะกรรมการ;ปรับปรุงระบบปรับอากาศ;อาคารช่วงเกษตรศิลปการ;ผู้อำนวยการ;รองผู้อำนวยการ;ฝ่ายบริการ;ฝ่ายวิชาการ;ฝ่ายบริหาร;อารุณ นกยูงทอง;ปี 2551

 • สำนักหอสมุด

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

17    2


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม