รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report: SAR ประจำปีการศึกษา 2557

 • รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report: SAR ประจำปีการศึกษา 2557

 • 2558-09-10

 • ภาพ/วีดีโอ

 • ประกันคุณภาพ

 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน;รายงานการประเมินตนเอง;SAR;คณะเกษตร;ปีการศึกษา 2557;ผลการดำเนินงาน

 • คณะเกษตร

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

92    22


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม