• 2553

  • หนังสือ

  • เอกสารพิเศษ / หนังสือ

  • หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารสำนักฯ คนแรกถึงปัจจุบัน จัดทำขึ้นเนื่องในวาระโอกาส 25 ปี ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์

  • ครบรอบวันสถาปนา 25 ปี;สำนักบริการคอมพิวเตอร์

  • สำนักบริการคอมพิวเตอร์

  • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

  • Open

  • ระบบ ISAD(G)

  • copyright

224    54


  ไฟล์ดิจิทัล

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม