• 2556

  • หนังสือ

  • เอกสารพิเศษ / หนังสือ

  • หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความเป็นมาคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ

  • ความเป็นมา;คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ;เพลงประจำคณะ;พระนามและรายนามคณบดี;70ปีคณะเศรษฐศาสตร์

  • คณะเศรษฐศาสตร์

  • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

  • Open

  • ระบบ ISAD(G)

  • copyright

285    4


  ไฟล์ดิจิทัล

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม