70 ปี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 70 ปี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 2556

 • หนังสือ

 • เอกสารพิเศษ / หนังสือ

 • หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความเป็นมาคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ

 • ความเป็นมา;คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ;เพลงประจำคณะ;พระนามและรายนามคณบดี;70ปีคณะเศรษฐศาสตร์

 • คณะเศรษฐศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

419    20


  ไฟล์ดิจิทัล

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม