คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 38/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 38/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 2555-10-30

 • เอกสารลายลักษณ์

 • บริหารทั่วไป

 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 38/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้ง นายเดชา ดวงนามล เป็นรักษาราชการเทนหัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555

 • คำสั่ง;แต่งตั้ง;ผู้รักษาราชการแทน;หัวหน้าสถานีวิจัย;สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน;เดชา ดวงนามล;คณะประมง;สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;ปี 2555

 • คณะประมง

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

46    11


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม