การเปลี่ยนชื่อสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์บางม่วง เป็นสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา

 • การเปลี่ยนชื่อสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์บางม่วง เป็นสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา

 • 2549

 • เอกสารลายลักษณ์

 • อาคารและสถานที่

 • คณะวนศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์บางม่วง เป็นสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนศาสตร์พังงา มีการพิจารณาการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 9 ม.ค. 2549 และมีมติให้เปลี่ยนชื่อจาก "สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนศาสตร์พังงา" เป็น สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2549

 • สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์บางม่วง:สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา:สถานีวิจัย:เปลี่ยนชื่อ;คณะวนศาสตร์

 • คณะวนศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Restrict

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

40


  Export

  ค้นเพิ่มเติม