รายงานการประเมินตนเอง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2556

 • รายงานการประเมินตนเอง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2556

 • 2556

 • เอกสารลายลักษณ์

 • ประกันคุณภาพ

 • รายงานการประเมินตนเอง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2556

 • รายงานการประเมินตนเอง;SAR;ปีการศึกษา 2556;สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร;บทสรุปผู้บริหาร;ประวัติ;วัตถุประสงค์;เอกลักษณ์;โครงสร้าง;ผู้บริหาร;ผลการดำเนินงาน;สรุปผล;ผลการประเมิน

 • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

9    4


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม