รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

 • รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

 • 2557-05-31

 • หนังสือ

 • ประกันคุณภาพ

 • หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับ รายงานการตรวจประเมินตนเองของกองบริการการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557)

 • รายงานการประเมินตนเอง;ปีการศึกษา 2556;SAR;กองบริการการศึกษา

 • ฝ่ายบริการการศึกษา

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

32


  Export

  ค้นเพิ่มเติม