คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 125/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ทำการภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปเดิม

 • คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 125/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ทำการภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปเดิม

 • 2548-12-27

 • เอกสารลายลักษณ์

 • อาคารและสถานที่

 • คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 125/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ทำการภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปเดิม ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548 จำนวน 6 คน มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหนังสือขอที่ทำการภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปเดิม

 • คำสั่ง;แต่งตั้ง;คณะกรรมการ;พื้นที่;ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป;สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร;กระทรวงเกษตรและสหกรณ์;รองคณบดี;คณะวิทยาศาสตร์;ปี 2548

 • คณะวิทยาศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

29    12


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม