คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 98/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดป้ายชื่อ อาคารทวี ญาณสุคนธ์

 • คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 98/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดป้ายชื่อ อาคารทวี ญาณสุคนธ์

 • 2551-07-04

 • เอกสารลายลักษณ์

 • อาคารและสถานที่

 • คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 98/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดป้ายชื่อ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ เดิมชื่ออาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 20 คน โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551

 • คำสั่ง;แต่งตั้ง;คณะกรรมการจัดงาน;เปิดป้ายอาคาร;อาคารทวี ญาณสุคนธ์;คณะวิทยาศาสตร์;ปี 2551

 • คณะวิทยาศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

66    31


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม