คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 75/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมงานก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 • คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 75/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมงานก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 • 2552-07-14

 • เอกสารลายลักษณ์

 • อาคารและสถานที่

 • คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 7542552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมงานก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 คน โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานคณะทำงาน ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2552

 • คำสั่ง;แต่งตั้ง;คณะทำงาน;ก่อสร้างอาคาร;อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ;คณะวิทยาศาสตร์;ปี 2552

 • คณะวิทยาศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

47    10


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม