คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 131/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 • คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 131/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 • 2553-12-14

 • เอกสารลายลักษณ์

 • อาคารและสถานที่

 • คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 131/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 14 คน มีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษา และมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ และมี นางสาวอุษาวดี แซ่หลี เป็นเลขานุการ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

 • คำสั่ง;แต่งตั้ง;คณะกรรมการ;แบบก่อสร้าง;สร้างอาคาร;รองคณบดีฝ่ายวิชาการ;อุษาวดี แซ่หลี;คณบดี;อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ;ปี 2553

 • คณะวิทยาศาสตร์

 • หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549

 • Open

 • ระบบ ISAD(G)

 • copyright

51    11


  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม