ปัญหาและแนวทางการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

 • ปัญหาและแนวทางการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

 • Problems and approach to develop organic agricultural market in Thailand

 • 2550

 • พีรชัย กุลชัย
  อิสระ อินทรสูต

 • บทความอื่นๆ

 • 978-974-88167-3-8

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

 • Proceedings of 45th Kasetsart University Annual Conference: Agricultural Extension and Home Economics, Agro-Industry

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

 • กรุงเทพฯ

 • 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2550

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 121-128

 • 828 หน้า

 • ไทย

 • E70-การค้า/การตลาด

 • เกษตรอินทรีย์;การตลาด;ตลาดสินค้าเกษตร;ประเทศไทย

 • Organic agriculture;Marketing;Commodity markets;Thailand

 • เกษตรอินทรีย์;การตลาด;การพัฒนา;ปัญหา

 • การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาในการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศไทย และศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คนด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง และแบบต่อเนื่อง จากการศึกษา พบว่ามีปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนดังนี้ 1) ปัญหารัฐบาลไม่มีความชัดเจนและการสนับสนุนต่ำ 2) ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มีจำนวนน้อย 3) ผู้บริโภครู้จักเกษตรอินทรีย์จริงๆ มีน้อย 4) ห้างไม่ให้ความสำคัญกับจุดขาย แนวทางในการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ 1) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริโภคและผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 3) สนับสนุนระบบการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 4) สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ 5) จัดตั้งศูนย์ความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

 • This research aimed to study the problems and development of organic agricultural market in Thailand. This was the quantitative research using the in-depth interview with 5 specialists by selected the purposive a snowball samplings. The research revealed 4 emergency problems of the organic agricultural market in Thailand as followed : 1) the government had no real action and support for organic agricultural market, 2) there were a small numbers of farmers, 3) the number of consumers who knew organic agricultural were low and 4) there was not attractive for selling in supermarket. There are 5 ways to develop the organic agricultural market in Thailand as followed : 1) to fully support in development of organic agricultural market, 2) to transfer knowledge and understanding for consumers and distributors by government sectors, 3) to support the extensive system in efficiency production of organic agriculture, 4) to support research in development of organic agriculture and 5) to establish organic agricultural center at national level.

 • [1] พีรชัย กุลชัย (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
  [2] อิสระ อินทรสูต (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

 • [1] Peerachai Kullachai (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology)
  [2] Isara Indarasutara (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology)

499    95

  
 

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม