ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการเพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ: เอกสารประกอบการเรียนวิชา 169651 การบริหารและการจัดการทางเทคโนโลยีการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 • กรุงเทพฯ

 • 258 หน้า

 • การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ;การบริหาร;การจัดการ;ทฤษฎี;หลักการ;ไคเซ็น;กลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น;การเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็นระบบ;เครื่องมือในการบริหารจัดการกลยุทธ์;ความสามารถ;ศักยภาพของบุคคล;ทฤษฎีระบบ;ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง;ระบบบริหารจัดการคุณภาพ;การจัดการความรู้;การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

 • KAIZEN;Benchmarking;Balanced scorecard;Competency;Systems theory;Philosophy of sufficiency economy;ISO 9001:2000;Knowledge management;Total quality management;Administration;Management

 • [1] เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา)
  [2] เอมอัชฌา พงศ์พรรณภาณุ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา)
  [3] ดรุณวรรณ แก้วหนูนวล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา)
  [4] เทียมยศ ปะสาวะโน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา)
  [5] กัลยาณี เจริญช่าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา)
  [6] ชุติมา จันทรจิตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา)
  [7] อเนกพล เกื้อมา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา)
  [8] เอกภพ อินทรภู่ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา)
  [9] อรนุช สมภักดี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา)

1,325

  
 

  Export

  ค้นเพิ่มเติม