ความหลากชนิดของพรรณไม้และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าริมคลองพระปรง จังหวัดสระแก้ว

 • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: องค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน

 • [Proceedings of Thailand forest ecological research network (T-FERN): Ecological knowledge for sustainable management]

 • มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่

 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: องค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน

 • พิษณุโลก

 • 22-23 ม.ค. 2558

 • หน้า 160-168

 • 272 หน้า

 • ไทย

 • F40-นิเวศวิทยาพืช

 • K10-วิทยาการป่าไม้

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • ป่า;พืชพรรณ;กลุ่มพืช;การสำรวจทางป่าไม้;ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • Forests;Vegetation;Plant communities;Forest inventories;Biodiversity

 • พื้นที่ป่า;พรรณไม้;ชนิดพืช;โครงสร้างสังคมพืช;ความหลากหลายทางชีวภาพ;การเปลี่ยนแปลงพื้นที่;การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ;คลองพระปรง;จ.สระแก้ว

 • Forest;Species diversity;Forest changes;Natural resources conservation;Khlong Phra Prong;Sa Kaeo province

 • [1] บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)
  [2] วันเพ็ญ ก้านอินทร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)
  [3] ปนัดดา ลาภเกิน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)
  [4] ศศิธร โคสุวรรณ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

 • [1] Boonthida Mongsrimuangdee (Srinakharinwirot University, Bangkok (Thailand). Bodhivijjalaya College)
  [2] Wanpen Kanin (Srinakharinwirot University, Bangkok (Thailand). Bodhivijjalaya College)
  [3] Panadda Lapkern (Srinakharinwirot University, Bangkok (Thailand). Bodhivijjalaya College)
  [4] Sasitorn Kosuwan (Srinakharinwirot University, Bangkok (Thailand). Bodhivijjalaya College)

308    511

  
 

  Export

  ค้นเพิ่มเติม