การทดสอบกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ

 • การทดสอบกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ

 • Testing of paper and paper packaging

 • 2557

 • ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์

 • หนังสือ

 • 978-616-361-834-4

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

 • กรุงเทพฯ

 • 117 หน้า

 • Q80-การบรรจุหีบห่อ

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • กระดาษ;บรรจุภัณฑ์;การทดสอบ;มาตรฐาน;คุณสมบัติด้านเทคนิค;สมบัติเชิงกล

 • Paper;Packaging materials;Testing;Standards;Technical properties;Mechanical properties

 • กระดาษ;กระดาษลูกฟูก;บรรจุภัณฑ์กระดาษ;การปรับปรุงคุณสมบัติกระดาษ;การทดสอบบรรจุภัณฑ์;การทดสอบเชิงกล;ความต้านน้ำ;มาตรฐาน

 • Paper packaging;Corrugated board;Compression strength

 • [1] ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ)

1,225

  
 

  Export

  ค้นเพิ่มเติม