วารสารภูมิศาสตร์ 4PDS

Journal of Geography 4PDS (Thailand)

ISSN : -

กำหนดออก : ปีละ 1 ฉบับ (มกราคม-ธันวาคม)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2557) – ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : http://geo.soc.ku.ac.th/journal.php?t=1

  

วารสารภูมิศาสตร์ 4PDS ( ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, 2559 )

วารสารภูมิศาสตร์ 4PDS ( ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, 2559 )