เกษตรก้าวหน้า ISSN : 0857-3972

กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย., พ.ค.-ส.ค., ก.ย.-ธ.ค.)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2529) - 2561

สถานภาพ : หยุดพิมพ์

เจ้าของวารสาร : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

เกษตรก้าวหน้า ( ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, 2561 )

เกษตรก้าวหน้า ( ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, 2561 )