ชื่อเอกสาร

 • Buffalo Bulletin

 • Vol. 38 NO. 1 Page 127-134

 • http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu/article/view/2479

 • en

 • L50-ชีวเคมีของสัตว์

 • กระบือ;จีเอ็นอาร์เอช;แอลเอช;โปรเจสเตอโรน;วงรอบการเป็นสัด;ประเทศไทย

 • Water buffaloes;Gnrh;LH;Progesterone;Oestrous cycle;Thailand

 • Buffaloes;Swamp buffaloes;Bubalus bubalis;Kisspetin-10;GnRH;LH;Progesterone;Comparison;Luteinizing hormone;Luteal phase;Oestrous cycle;Thailand

 • This study compared the effect of Kisspeptin-10 or GnRH administration on LH release in swamp buffalo during the luteal phase of the estrous cycle. Six animals were treated with a single intravenous injection of 1,000 pmol/kg b.w. of kisspeptin-10 or a single intramuscular injection of 10 µg/cow of GnRH agonist buserelin. For plasma LH analysis blood samples were collected every 15 minutes, 1 h before and 6 h after Kisspeptin-10 and GnRH administration. An increase in LH plasma concentrations was observed after GnRH administration but not after Kisspeptin-10 administration. The results of this study indicate that during the luteal phase of the estrous cycle, administration of GnRH, but not Kisspeptin-10, stimulate LH secretion.

 • [1] T. Chaikhun-Marcou (Mahanakorn University of Technology, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine)
  [2] P. Sotthibandhu (Mahanakorn University of Technology, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine)
  [3] W. Suthikrai (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Science)
  [4] R. Jintana (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Science)
  [5] P. Makoom (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Science)
  [6] S. Suadsong (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Science)
  [7] F. De Rensis (University of Parma, Parma (Italy). Department of Veterinary-Medical Science)

31 56

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

T. Chaikhun-Marcou and others. (2019). Comparison of the effects of Kisspeptin-10 or GnRH on luteinizing hormone secretion during the luteal phase of the oestrous cycle in swamp buffalo cows.  Buffalo Bulletin, 38 (1) ,127-134

T. Chaikhun-Marcou and others. "Comparison of the effects of Kisspeptin-10 or GnRH on luteinizing hormone secretion during the luteal phase of the oestrous cycle in swamp buffalo cows" Buffalo Bulletin, 38, 2019, 127-134.

T. Chaikhun-Marcou and others. "Comparison of the effects of Kisspeptin-10 or GnRH on luteinizing hormone secretion during the luteal phase of the oestrous cycle in swamp buffalo cows" Buffalo Bulletin .38.1 (2019):127-134.print.