วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก. (Civil Engineering and Construction Journal K.U.)

          เป็นวารสารที่เกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างอันประกอบไปด้วย วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมการทางและการจราจร วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมชายฝั่ง สถาปัตยกรรม การผังเมือง วัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง และเทคนิคการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ : เผยแพร่วิทยาการและเทคโนโลยีทางสาขาวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง ทั้งผลงานวิจัย บทความ ความรู้ ความก้าวหน้าอื่นๆ งานแปลวารสารต่างประเทศ ข้อมูลการสำรวจที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายความรู้ออกไปแก่ผู้สนใจโดบทั่วกัน ทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน

สำนักงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จตุจักร กรุงเทพฯ 10900