วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก. (Civil Engineering and Construction Journal K.U.)

ISSN : 0857-2836

กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1-7 (2527-2535) สถานภาพ : หยุดพิมพ์

เจ้าของวารสาร : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก. ( ปีที่ 5, ฉบับที่ 1-3, 2533 )


วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก. ( ปีที่ 5, ฉบับที่ 1-3, 2533 )