• การเปรียบเทียบการออกแบบคาน ค.ส.ล. ระหว่างวิธีหน่วยแรงปลอดภัยและวิธีกำลังประลัย

 • วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก.

 • Civil Engineering and Construction Journal K.U.

 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-3 หน้า 115-135

 • ISSN 0857-2836

 • 2533

 • ตระกูล อร่ามรักษ์

 • ไทย

 • คานคอนกรีตเสริมเหล็ก;คาน;คานคอนกรีต

 • Reinforced concrete beam;Girders;Concrete beams

 • [1] ตระกูล อร่ามรักษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศกรรมโยธา)

 • [1] Trakool Aramraks (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Engineering. Department of Civil Engineering)

824 166

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ตระกูล อร่ามรักษ์. (2533). การเปรียบเทียบการออกแบบคาน ค.ส.ล. ระหว่างวิธีหน่วยแรงปลอดภัยและวิธีกำลังประลัย. วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก.. 5(1-3), 115-135.


Trakool Aramraks. (1990). การเปรียบเทียบการออกแบบคาน ค.ส.ล. ระหว่างวิธีหน่วยแรงปลอดภัยและวิธีกำลังประลัย. Civil Engineering and Construction Journal K.U.. 5(1-3), 115-135.

ตระกูล อร่ามรักษ์. "การเปรียบเทียบการออกแบบคาน ค.ส.ล. ระหว่างวิธีหน่วยแรงปลอดภัยและวิธีกำลังประลัย"
           วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก., 5, 2533, 115-135.

ตระกูล อร่ามรักษ์. (2533). การเปรียบเทียบการออกแบบคาน ค.ส.ล. ระหว่างวิธีหน่วยแรงปลอดภัยและวิธีกำลังประลัย. วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก.. 5(1-3), 115-135.

ตระกูล อร่ามรักษ์. การเปรียบเทียบการออกแบบคาน ค.ส.ล. ระหว่างวิธีหน่วยแรงปลอดภัยและวิธีกำลังประลัย. วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก. 2533;1-3:115-135.


Trakool Aramraks. การเปรียบเทียบการออกแบบคาน ค.ส.ล. ระหว่างวิธีหน่วยแรงปลอดภัยและวิธีกำลังประลัย. Civil Engineering and Construction Journal K.U. 1990;1-3:115-135.