• การสำรวจสำหรับงานเขื่อน

 • วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก.

 • Civil Engineering and Construction Journal K.U.

 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-3 หน้า 25-48

 • ISSN 0857-2836

 • 2533

 • วรากร ไม้เรียง

 • ไทย

 • เขื่อน -- การสำรวจ

 • Dams -- Surveying

 • [1] วรากร ไม้เรียง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศกรรมโยธา)

 • [1] Warakorn Mairaing (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Engineering. Department of Civil Engineering)

413 293

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

วรากร ไม้เรียง. (2533). การสำรวจสำหรับงานเขื่อน. วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก.. 5(1-3), 25-48.


Warakorn Mairaing. (1990). การสำรวจสำหรับงานเขื่อน. Civil Engineering and Construction Journal K.U.. 5(1-3), 25-48.

วรากร ไม้เรียง. "การสำรวจสำหรับงานเขื่อน" วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก., 5, 2533, 25-48.

วรากร ไม้เรียง. (2533). การสำรวจสำหรับงานเขื่อน. วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก.. 5(1-3), 25-48.

วรากร ไม้เรียง. การสำรวจสำหรับงานเขื่อน. วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก. 2533;1-3:25-48.


Warakorn Mairaing. การสำรวจสำหรับงานเขื่อน. Civil Engineering and Construction Journal K.U. 1990;1-3:25-48.