• ปัญหาการทรุดตัวของฐานรากในงานโยธา

 • วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก.

 • Civil Engineering and Construction Journal K.U.

 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-3 หน้า 49-67

 • ISSN 0857-2836

 • 2533

 • วิชาญ ภู่พัฒน์

 • ไทย

 • ฐานราก;การทรุดตัวของฐานราก;การทรุดตัว;วิศวกรรมโครงสร้าง

 • Foundations;Settlement of foundations.;Subsidence;Structural engineering

 • [1] วิชาญ ภู่พัฒน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศกรรมโยธา)

 • [1] Visharn Poopath (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Engineering. Department of Civil Engineering)

746 318

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

วิชาญ ภู่พัฒน์. (2533). ปัญหาการทรุดตัวของฐานรากในงานโยธา. วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก.. 5(1-3), 49-67.


Visharn Poopath. (1990). ปัญหาการทรุดตัวของฐานรากในงานโยธา. Civil Engineering and Construction Journal K.U.. 5(1-3), 49-67.

วิชาญ ภู่พัฒน์. "ปัญหาการทรุดตัวของฐานรากในงานโยธา" วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก., 5, 2533, 49-67.

วิชาญ ภู่พัฒน์. (2533). ปัญหาการทรุดตัวของฐานรากในงานโยธา. วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก.. 5(1-3), 49-67.

วิชาญ ภู่พัฒน์. ปัญหาการทรุดตัวของฐานรากในงานโยธา. วารสารวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มก. 2533;1-3:49-67.


Visharn Poopath. ปัญหาการทรุดตัวของฐานรากในงานโยธา. Civil Engineering and Construction Journal K.U. 1990;1-3:49-67.